Özgün Araştırma

Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz

10.4274/haseki.39974

  • Cem Kaçar
  • Ebru Tarıkçı Kılıç
  • Hakan Akelma
  • Ayhan Kaydu
  • Yakup Aksoy
  • Ömer Fatih Şahin
  • Osman Uzundere
  • Erhan Gökçek

Gönderim Tarihi: 12.08.2017 Kabul Tarihi: 01.10.2017 Med Bull Haseki 2018;56(2):99-103

Amaç:

Üst ekstremite cerrahilerinde sinir stimülatörü (SS) veya ultrasonografi (USG) kullanımıyla gerçekleştirdiğimiz brakiyal pleksus bloğu (BPB) deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntemler:

Amerikan Anestezistler Derneği I-II-III, 18-75 yaş BPB (interskalen, supraklavikuler ve infraklavikuler blok yöntemlerinden biri) uygulanarak üst ekstremite cerrahisi geçiren 186 ortopedi hastasının kayıtları retrospektif olarak tarandı. Altmış sekiz hastada SS, 118 hastada USG yardımıyla BPB yapıldı. Gruplar SS ve USG olarak iki gruba ayrıldı. Demografik veriler premedikasyon, pozisyon, blok yaklaşımı, stimülasyon iğnesinin boyutu, lokal anestezik türü, doz, volümü, blok başarısı, komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular:

Demografik veriler benzerdi. Blok yöntemi (interskalen, supraklavikuler ve infraklavikuler yöntemlerinden biri) dağılımında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Lokal anestezik (LA) olarak BPB uygulanan hastalara 20 mL %0,5’lik bupivakain + 10 mL %2’lik lidokain anestezikten 30 mL uygulandığı görüldü. Başarı oranı Grup USG’de (%94,1) Grup SS’ye (80,9) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede artmış bulundu (p<0,05). Grup SS’de üç (%4,4), grup USG’de ise beş hastada (%4,2) Horner sendromu görüldü. Grup SS’de üç hematom, bir LA toksitesi ve bir hastada pnömotoraks gelişirken grup USG’de başka komplikasyon gözlenmedi. Premedikasyonda 1-3 mg midazolam i.v. yapıldı.

Sonuç:

USG klavuzluğuyla BPB, SS klavuzluğuyla yapılana göre blok başarısını arttırmakta, daha az komplikasyona neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, periferik sinir blokajı, brakiyal pleksus blok, sinir stimülatörü

Tam Metin (İngilizce)