Özgün Araştırma

Safra Kesesi Malignitelerinde Klinikopatolojik ve Prognostik Özellikler: 5206 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi

10.4274/haseki.galenos.2018.4500

  • Murat Ferhat Ferhatoğlu
  • Kazım Şenol
  • Taner Kıvılcım
  • Abdulcabbar Kartal
  • Alp Gürkan

Gönderim Tarihi: 18.06.2018 Kabul Tarihi: 04.09.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):147-152

Amaç:

Safra kesesi kanseri, gastrointestinal sistemin en yaygın altıncı kanseridir. Klinik prezentasyon safra kesesi taşı veya kolesistitden ayırt edilemez ve çoğu hasta intraoperatif veya postoperatif histolojik incelemede tanı alır. Bu çalışmada, insidental olarak tespit edilmiş safra kesesi kanserli olguların safra kesesi pre-malign lezyonları, yaş, cinsiyet, ultrasonografi özellikleri ve safra kesesi taşı ile ilişkisi araştırılmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2012-Aralık 2015 tarihleri arasında kolesistektomi uygulanan 5206 hastanın demografik ve klinik özellikleri, patoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların 3884’ü (%74,6) kadındı. Patoloji raporlarında 102 (%1,95) olguda pre-malign ve malign lezyonlar olduğu tespit edildi. Metaplazi kadınlarda anlamlı olarak daha fazla iken, displazi ve kanser gelişimi arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunamadı. Safra kesesi taşı metaplazi gelişiminde bir risk faktörü olarak bulundu. Safra kesesi duvar kalınlaşmasının ve ileri yaşın safra kesesi kanseri gelişimi için en önemli risk faktörleri olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Metaplazi gelişiminde kadın cinsiyet ve taş varlığı önemli faktörlerdir. Ultrasonografide safra kesesi duvar kalınlaşması, ileri yaş, safra kesesinde taşı varlığı kanser gelişiminde en önemli faktörlerdir. Kolesistektomi, ileri yaşta safra kesesi taşı olan hastalarda kanser gelişimini önlemek için en etkili yöntem olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi kanseri, safra kesesi taşı, malignite

Tam Metin (İngilizce)