Özgün Araştırma

Postiktal Psikiyatrik Semptomlarda Benzodiazepin ve Haloperidolün Nöbet Tekrarına Etkilerinin Karşılaştırılması

10.4274/haseki.69775

  • Pınar Hanife Kara
  • Erden Erol Ünlüer

Gönderim Tarihi: 19.06.2016 Kabul Tarihi: 04.05.2017 Med Bull Haseki 2017;55(3):175-180

Amaç:

Epilepsi hastaları postiktal dönemlerinde psikiyatrik, bilişsel ve davranışsal semptomlar gösterebilirler. Bu pilot çalışmada acil servislerde postiktal semptomlarda sıklıkla kullanılan haloperidol ve benzodiyazepinin nöbet tekrarına etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2013 ve Aralık 2014 arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde postiktal psikiyatrik semptomlarla başvurmuş 32 hasta hastane veri kayıt sisteminden taranmıştır. Veri olarak elektronik arşivden acil servis hasta kartları, nöroloji ve psikiyatri konsültasyon kayıtları ve elektronik hemşire order bilgileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Post-hoc analizlerde Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır.

Bulgular:

Nöbet tekrarı açısından benzodiyazepin, haloperidol ve ilaç kullanılmayan gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Postiktal psikiyatrik semptomlarda benzodiyazepin ve haloperidolün nöbet tekrarına anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postiktal,acil servis,haloperidol,benzodiyazepin

Tam Metin (İngilizce)