Orijinal Makale

Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Öneminin Değerlendirilmesi

  • Meltem Gürsu
  • Derya Topçuoğlu
  • Nurcan Torun
  • Savaş Öztürk
  • Zeki Aydın
  • Sami Uzun
  • Serhat Karadağ
  • Rümeyza Kazancıoğlu

Med Bull Haseki 2010;48(1):14-17

Amaç:

Periton diyalizi (PD) hastanın tedaviye aktif katılımının en çok gerektiği; o nedenle de hasta eğitiminin en önemli olduğu renal replasman tedavisi tipidir. Çalışmamızda PD hastalarında eğitimin sürekliliğinin önemini objektif olarak göstermeyi amaçladık.

Yöntemler:

PD ünitemizde takipli otuz hasta çalışmamıza dahil edildi ve yaklaşık kırk beş dakika süren bir eğitim programından sonra iki farklı anketteki soruları cevaplamaları istendi. İlk anketteki sorular böbreklerin görevleri, böbrek yetersizliği, ve PD teknikleri konusunda; ikinci anketteki sorular ise peritonit, hipervolemi ve beslenme ile ilgili idi. Eğitim öncesi ve sonrası doğru cevap sayıları karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ortalama doğru cevap sayısı eğitim sonrası ilk ankette 5.48±1.7’den 6.26±1.6’ya (p=0.002); ikinci ankette ise 5.14±1.5’den 7.14±0.9’a yükseldi (p<0.001). İlk ankette on beş hastanın doğru cevap sayısı artarken altı hastada değişmedi. İkinci ankette ise on dokuz hastanın doğru cevap sayısı artarken üç hastanınki değişmedi.

Sonuç:

Diyalizin başlangıcında uygulanan yoğun eğitim programına rağmen, ilerleyen aylarda uygulanan bir ankette yaklaşık başarı oranının %60 olması eğitim programının düzenli olarak tekrarlanması gerektiğinin bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, hasta, egitim

Tam Metin (İngilizce)