Özgün Araştırma

Overin İnvazif ve Borderline Epitelyal Tümörlerinde Mikrosatellit İnstabilite ve Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.6125

  • Filiz İlhan Türkel
  • Aylin Ege Gül
  • Sibel Sensu
  • Sevinç Hallaç Keser
  • Nagehan Özdemir Barışık

Gönderim Tarihi: 04.04.2020 Kabul Tarihi: 01.11.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):452-459

Amaç:

Yüzde 20’si herediter olan over kanseri en ölümcül jinekolojik malignitedir. DNA mismatch onarım (MMR) genlerindeki defektler, Lynch sendromu ile ilişkili herediter over tümörlerinden sorumludur. Bu çalışmada invazif ve borderline epitelyal over tümörlerinde mikrosatellit instabilite araştırılmakta olup sonuçlar çeşitli prognostik parametreler ile karşılaştırılmıştır.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışmada 159 epitelyal over tümörü, yaş, tümör tipi, histolojik grade ve Uluslararası Kadın Doğum Dernekleri Federasyonu (FIGO) evreleme yanısıra sağkalım yönünden incelenmiştir. MMR ekspresyonu immünohistokimyasal olarak araştırılmış olup tümör hücrelerinde nükleer boyanma kaybı, MMR ekspresyon kaybı olarak kabul edilmiştir. Tüm prognostik parametreler karşılaştırılmış ve tüm veriler istatistiksel olarak incelenmiştir.

Bulgular:

MMR protein ekspresyon kaybı ile FIGO evresi, yaş, histolojik grade ve sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. Sadece tümör tipi ile MMR kaybı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç:

Tümörün mikrosatellit instabilite durumu ile çeşitli prognostik parametreleri karşılaştıran çalışmalar mevcut olsa da sonuçlar çelişkilidir. Bu çalışmada over tümörlerinde, MMR ekspresyon kaybı histolojik alt tiplerle ilişkili bulunmuş olup diğer prognostik parametreler ve sağkalım ile ilişki saptanmamıştır. Bu konunun daha çok olgu içeren geniş çalışmalar eşliğinde irdelenmesi uygundur.

Anahtar Kelimeler: Mikrosatellit instabilite, MMR ekspresyonu, over tümörü, immünohistokimya, prognoz, sağkalım

Tam Metin (İngilizce)