Özgün Araştırma

Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?

10.4274/haseki.4164

  • Abdulrahman Özel
  • Özlem Bostan Gayret
  • Meltem Erol
  • Özgül Yiğit
  • Fatih Mete

Gönderim Tarihi: 15.02.2018 Kabul Tarihi: 04.04.2018 Med Bull Haseki 2018;56(4):279-285

Amaç:

Henoch-Schönlein purpurası (HSP) çocukluk çağının en sık görülen vasküliti olup intestinal ve renal tutuluma bağlı ağır komplikasyonlar görülebilir. Çalışmamızda HSP’nin sistem tutulumlarını erken saptamada ortalama trombosit hacminin (OTH) ve nötrofil lenfosit oranının (NLO) değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

HSP tanısı alan 119 hasta ve 75 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, fizik muayene bulguları, tam kan sayımı, tam idrar incelemesi, dışkıda gizli kan tetkiki dosyalarından kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların 41’inde gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu (%34,45), 35’inde renal tutulum (%29,41), 21’inde artrit (%17,65) tespit edildi. Hastaların hemoglobin (p=0,02) ve OTH (p=0,0001) değeri ortalaması anlamlı derecede düşük, lökosit (p=0,0001), trombosit (p=0,0001), nötrofil (p=0,0001) sayısı ve NLR değeri (p=0,0001) ortalaması anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. GİS tutulumu, renal tutulumu ve artriti olan ve olmayan hastaların ortalama OTH ve NLO değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Sonuç:

HSP’de sistem tutulumlarını erken saptanmada OTH ve NLO’nun laboratuvar parametresi olarak kullanılamayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein purpura, ortalama trombosit hacmi, nötrofil lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)