Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Afiliye Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.2668

  • Burcu Kasap
  • Eren Akbaba
  • Gökalp Öner
  • Mert Küçük
  • Melike Nur Akın
  • Nilgün Turhan Öztürk
  • Rüya Deveer

Gönderim Tarihi: 11.06.2015 Kabul Tarihi: 08.08.2015 Med Bull Haseki 2016;54(1):13-18

Amaç:

Postpartum kanama (PPK) tanısı alan hastaları retrospektif olarak değerlendirmek ve PPK’ya bağlı histerektomilerin insidans, endikasyon ve komplikasyonlarını bildirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışma üçüncü basamak afiliye üniversite hastanesinde Şubat 2013 ve Eylül 2014 arasında PPK tanısı alan hastaları tanımlayan retrospektif kesitsel çalışma olarak planlanmıştır.

Bulgular:

Değerlendirilen 1724 doğum olgusunda 36 (%2,08) doğum PPK ile komplike olmuştur. PPK ile komplike olan gebeliklerin tanıları; uterin atoni (n=19), plasenta previa (n=8), vajinal laserasyonlar (n=7), koagülasyon bozukluklarıdır (n=2). PPK ile komplike olan bu 36 gebeliğin yedisinde (%19,4) histerektomi yapılmıştır. Bu 1000 doğumda 4,06 oranına denk gelmektedir. Histerektomi yapılan gruptaki hastalarda uterin atoni (n=2) ve plasenta previa (n=5) tanıları mevcuttu. Primer sezaryen sonrası uterin atoni gelişen iki hastada B-lynch sütürü ve hipogastrik arter ligasyonu yapılmış ancak PPK durdurulamayarak histerektomi yapılmıştır. Plasenta previa nedeni ile PPK geçiren hastaların %71,4’ünde sadece balon tamponat uygulaması ile PPK durdurulmuş ve histerektomi yapılmamıştır. PPK nedeni ile histerektomi yapılan hastalarda görülen en sık komplikasyon yoğun bakıma yatış yapılmasıdır.

Sonuç:

Konservatif yönetim stratejilerinin artmasına rağmen histerektomi oranımız literatürdeki oranlardan yüksektir. Sonuç olarak PPK’nın yönetim şekli hastanın tanısına, hemodinamik stabilitesine ve mevcut kurumun olanaklarına göre şekillendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uterin atoni, histerektomi, plasenta previa, postpartum hemoraji

Tam Metin (İngilizce)