Özgün Araştırma

Kanser Hastalarında Acil Servis Başvurularının Temel Nedenleri

10.4274/haseki.83997

  • Emine Bayrak
  • Yeter Kitiş

Gönderim Tarihi: 12.05.2017 Kabul Tarihi: 29.06.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):6-13

Amaç:

Bu tanımlayıcı araştırma bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran kanser hastalarının, başvuru nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Araştırma 243 hastayla, 1 Ocak 2014 ile15 Mayıs 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzde ve ortalama değerleri hesaplanmış ve verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 61,33±15,33’dür. En sık kanser türü gastrointestinal sistem kanserleridir. Hastaların %64,6’sı acil servise birden fazla başvurmuş, bunların %34,4’ü 0-1 gün içinde tekrar başvurmuştur. Ağrı başvuru nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Hastaların %69,1’i acile başvurmadan kısa süre önce kemoterapi almıştır. Neredeyse tamamı (%95,9) evde bakım almamıştır.

Sonuç:

Kanser hastalarından acil servise en sık başvuranlar ilerlemiş kanseri olanlardır. Kanser hastalarının ağrı, bulantı kusma ve yüksek ateş gibi nedenlerle acil servise başvurmaları tedavi sonrası izlem ve palyatif bakım gereksinimlerinin yeterince karşılanamadığını göstermektedir. Acil servise başvuran kanser hastalarına daha iyi bakım vermek için acil bakım rehberi oluşturulmasını, ayrıca evde ve kurumda palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acil servis,kanser,hemşire

Tam Metin (İngilizce)