Özgün Araştırma

Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2019.4922

  • Aytül Mutlu

Gönderim Tarihi: 06.12.2018 Kabul Tarihi: 04.03.2019 Med Bull Haseki 2019;57(2):195-200

Amaç:

Antiepileptik ilaçlar (AEİ) hormon metabolizması ve fonksiyonu üzerinde etkili olabilir ve kan seviyelerini değiştirebilirler. Bu çalışmada, epilepsi hastalarında AEİ’nin tiroid hormon düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması planlandı.

Yöntemler:

Çalışmamıza yaşları 18-45 arasında olan 83 hasta alındı. Tüm hastalarda serumda Serbest Tiroksin (fT4), Serbest Triiodotironin (FT3) ve tiroid stimüle edici hormon (TSH) düzeyleri ölçüldü. Altgruplar arasında tiroid hormon düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca, AEİ kan düzeyleri ile tiroid hormon düzeyleri ve AEİ kullanım süreleri ile tiroid hormon düzeyleri arasında bağlantı olup olmadığı incelendi.

Bulgular:

Hasta alt grupları arasında tiroid hormon düzeyleri arasında farklılıklar olsa da istatiksel olarak anlamlı sonuç bulunmadı. AEİ kullanımı süresi ile tiroid hormon düzeyleri arasında da istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Sadece, AEİ kan düzeyleri ile tiroid fonksiyon testleri arasında sadece karbamazapin (CBZ) kan düzeyinin artışı ile fT4 düzeyinin azalmasının istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada sadece CBZ serum düzeylerinin artmasına bağlı fT4 hormon düzeylerinin anlamlı derecede azaldığını saptadık. Çalışmamızda ve literatürdeki benzer çalışmalarda farklı sonuçların bulunması, tiroid hormon düzeylerini etkileyen bir çok farklı fizyolojik ve çevresel faktörlerin olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi, tiroid hormonları

Tam Metin (İngilizce)