Özgün Araştırma

Tip II Diyabetli Hastalarda Sol Ventrikül Hipertofisi ile İnflamasyon ve Albüminüri Arasındaki İlişki
 • Faruk Soner Uzun
 • Taner Alioğlu
 • Şencan Acar
 • Zeynep Karaali
 • Sibel Akın
 • Cenk Emre Meral
 • Onur Kirkizlar
 • Sadrettin Özge Erez
 • Mehmet Burak Aktuğlu
 • Şule Poturoğlu
 • Murat Akyıldız
 • Mehmet Kendir
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-22
Prostat Kanserinde İskemi-modifiye Albümin’in Tanısal Değeri
 • Rahmi Aslan
 • Recep Eryılmaz
 • Mehmet Sevim
 • Murat Demir
 • Kerem Taken
Med Bull Haseki 2020; 58: 42-47 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5416
Non-Diyabetik Hipertansif Kadinlarda Mikroalbüminüri, Rezistin ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Etkiler mi?
 • Sena Ulu
 • Gül Gürsoy
 • Berrin Demirbaş
 • Yaşar Acar
 • Ahmet Cimbek
 • Hayriye Cankar Dal
 • Murat Bayram
Med Bull Haseki 2014; 52: 172-176 DOI: 10.4274/haseki.1562
Transkateter Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Hastalarda Postoperatif Deliryum İçin Yeni Bir Enflamatuvar Biyobelirteç Olarak C-reaktif Protein/Albümin Oranı
 • Muhsin Kalyoncuoğlu
 • Halil İbrahim Biter
 • Gündüz Durmuş
 • Birgül Baştan
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2020; 58: 183-192 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5665
İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ve Serum İskemi Modifiye Albümin Düzeylerinin Kontrastla İlişkili Böbrek Hasarının Erken Tanısında Öngördürücü Değeri
 • Ziya Apaydın
 • Alparslan Kılıç
 • Berkay Ekici
 • Aycan Fahri Erkan
 • Sedat Özdemir
 • Ali Kemal Oğuz
Med Bull Haseki 2020; 58: 234-239 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5847
Hiperemezis Gravidarumda Serum İskemi Modifiye Albümin ve İskemi Modifiye Albümin/Albümin Oranının Değerlendirilmesi
 • Fatma Beyazıt
 • Eren Pek
 • Hakan Türkön
Med Bull Haseki 2018; 56: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.4019
Periton Diyalizi Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Klinik ve Laboratuvar Parametrelerine Etkisi
 • İbrahim Halil Düşünceli
 • Metin Ergül
 • Necmi Eren
 • Betül Gönüllü Kalender
 • Erkan Dervişoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 344-350 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6091
Hemodiyaliz Hastalarında Hipoalbüminemi ve İlişkili Faktörler: Türkiye’de Altı Merkezli Bir Çalışma
 • Halil İbrahim Erdoğdu
 • Eray Atalay
Med Bull Haseki 2019; 57: 421-428 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5444

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar