Olgu Sunumu

Memenin Lobüler Karsinomunun Sıradışı Metastazı
  • Songül Peltek Özer
  • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2018; 56: 85-88 DOI: 10.4274/haseki.83007

Olgu Sunumu

Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme
  • Ömer Alıcı
  • Ekrem Akdeniz
Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134 DOI: 10.4274/Haseki.1065

Özgün Araştırma

Overin İnvazif ve Borderline Epitelyal Tümörlerinde Mikrosatellit İnstabilite ve Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması
  • Filiz İlhan Türkel
  • Aylin Ege Gül
  • Sibel Sensu
  • Sevinç Hallaç Keser
  • Nagehan Özdemir Barışık
Med Bull Haseki 2020; 58: 452-459 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6125

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar