Özgün Araştırma

Yaşlanan Populasyonda Bazoservikal Femur Kırıklarında İntramedüller ve Ekstramedüller Fiksasyonunun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma

10.4274/haseki.galenos.2020.5701

  • Engin Eceviz
  • Hüseyin Bilgehan Çevik
  • Güven Bulut

Gönderim Tarihi: 27.10.2019 Kabul Tarihi: 30.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):169-175

Amaç:

Bazoservikal femur kırıkları genellikle kayan kalça vidası (KKV) veya sefalomedüller çivi (SMÇ) ile tedavi edilen dengesiz bir kalça kırığı tipidir. Bu randomize prospektif çalışmanın amacı, yaşlı osteoporotik kemiklerdeki bazoservikal femur kırıklarının tedavisinde kullanılabilen iki farklı tespit yöntemi KKV ve SMÇ’nin sonuçlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu prospektif, randomize çalışmaya Ocak 2016’dan Ocak 2018’e kadar bazoservikal femur kırığı olan 65 yaş üstü hastalar dahil edildi. Katılımcılar blok randomizasyon yöntemi ile gruplara ayrıldı. Hastalar SMÇ (n=28) veya KKV (n=28) ile tedavi edilen iki gruba ayrıldı. Fonksiyonel ve radyolojik değerlendirmelere mobilite skoru, Harris Kalça skoru, modifiye Barthel indeksi, Singh indeksi, tip-apeks mesafesi ve kırık hattında çökme mesafesi dahil edildi.

Bulgular:

Her iki grupta da Barthel indeksinde 12 aylık dönemde sürekli iyileşme görülmüştür (p<0,05). Ortalama mobilite skorunun, her iki grupta 6. hafta kontrolünde azaldığı görüldü (p<0,05). KKV uygulanan bazoservikal kırıklarda kırık hattındaki çökme mesafesinin SMÇ uygulanan gruptan daha yüksek olduğu görüldü (p<0,01).

Sonuç:

SMÇ ve KKV uygulanan grupların klinik ve radyolojik sonuçları, bazoservikal femur kırıkları tedavisinde bir implantın diğerine üstünlüğü olmadığını açıkça göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bazoservikal, servikobaziler, kalça, kırık, prospektif randomize

Tam Metin (İngilizce)