Özgün Araştırma

Uygunsuz Asetil Salisilik Asit Kullanımının Ölümcül Olmayan Kanamalar Üzerine Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2019.5131

  • Mustafa Öztürk
  • Oğuzhan Ekrem Turan

Gönderim Tarihi: 29.01.2019 Kabul Tarihi: 14.05.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):396-404

Amaç:

Bu çalışmada kardiyovasküler hastalıklardan birincil korumada uygun, uygunsuz veya ikincil korumada asetil salisilik asit (ASA) kullanımının ölümcül olmayan majör ve minör kanamalar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bir yıllık süreçte 9651 hasta gözlemlendi ve birincil ve ikincil koruma için ASA kullananlar kaydedildi. Toplam 736 ASA kullanan hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı: Birincil koruma için uygun ve uygunsuz ve sekonder koruma için ASA kullanan hastalar.

Bulgular:

Yüz iki (%14) katılımcıda uygunsuz ASA kullanımı tespit edildi. Toplam ASA kullanım süresi 82,9±71,3 ay idi. Bu süreçte total 13 (%1,8) majör (11 gastrointestinal, bir göz içi, bir kafa içi) ve 29 (%2,9) minör kanama oluşmuştur. On bir (%2,5) majör kanama ikincil koruma grubunda, bir (%0,5) uygun ASA kullanan grupta, bir (%1) uygunsuz ASA kullanan grupta gözlemlenmiştir (p=0,16). Minör kanamaların 19’u uygun ASA kullanan ve 10’u ikincil korumada ASA kullanan hastalarda gözlenmiştir (p=0,078). Uygunsuz ASA kullanan grupta minör kanama gözlemlenmemiştir.

Sonuç:

Çalışmamız uygunsuz ASA kullanımının ölümcül olmayan majör ve minör kanama oranını artırmadığını göstermiştir. ASA kullanan, tıkayıcı damar hastalığı olanlara göre tıkayıcı damar hastalığı olmayanların kanamaya meyillerinin daha az olduğunu söylemek makul olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asetil salisilik asit, birincil koruma, ölümcül olmayan kanama

Tam Metin (İngilizce)