Özgün Araştırma

Transkateter Aort Kapak Replasmanı Uygulanan Hastalarda Postoperatif Deliryum İçin Yeni Bir Enflamatuvar Biyobelirteç Olarak C-reaktif Protein/Albümin Oranı

10.4274/haseki.galenos.2020.5665

  • Muhsin Kalyoncuoğlu
  • Halil İbrahim Biter
  • Gündüz Durmuş
  • Birgül Baştan
  • Mehmet Mustafa Can

Gönderim Tarihi: 08.10.2019 Kabul Tarihi: 10.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):183-192

Amaç:

Transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) uygulanan hastalarda C-reaktif protein albumin oranının (CAO) postoperative deliryum (POD) gelişimini tahmin edip etmediğini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

TAVR uygulanan 78 hastanın (yaş ortalaması: 76,3±8,4 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların CAO, nörofil lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı değerleri hesaplandı. Deliryum varlığı, Richmond Ajitasyon-Sedasyon skalası ve Yoğun Bakım Ünitesi skalası için Konfüzyon Değerlendirme Yöntemi skalası kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:

Deliryum olmayan grupla karşılaştırıldığında, POD hastaları anlamlı derecede daha yüksek Euroscore II (p=0,03) ve TAVR skorlarına (p=0,009) sahip idi. POD hastalarında daha sık majör kanama (p=0,005), majör vasküler komplikasyonlar (p=0,018) ve akut böbrek hasarı (ABH) geliştiği gözlemlendi (p=0,002). CAO değeri (p=0,02), ABH (p=0,02), major kanama (p=0,005) ve TAVR skoru (p=0,04) POD gelişiminin bağımsız öngördürüleri idi. POD gelişimi için CAO eğrisi altındaki alan %82 duyarlılık ve %56 özgüllük ile 0,718 (%95 güven aralığı: 0,605-0,814; p=0,002) olarak bulundu.

Sonuç:

CAO, POD’yi tahmin etmede umut verici bir enflamatuvar parameter olup POD riski taşıyan bireylerin identifiye edilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Transkatater aort kapak replasmanı, enflamasyon, C-reaktif protein, serum albümin, deliryum

Tam Metin (İngilizce)