Özgün Araştırma

Tiroid İnce İğne Aspirasyonda Hangi Sitolojik Özellikler Papiller Karsinom için Daha Değerlidir?

10.4274/haseki.76486

  • Cansu Benli Işık
  • Halide Nur Ürer
  • Kamile Altundal
  • Mehmet Zeki Günlüoğlu
  • Pınar Fırat

Gönderim Tarihi: 09.01.2017 Kabul Tarihi: 11.02.2017 Med Bull Haseki 2017;55(3):216-220

Amaç:

Tiroidin soliter nodül değerlendirmesinde ince iğne aspirasyonu önemli bir rol oynar. Bir takım sitolojik kriterler tanımlanmış olup, bunlar öncelikle tiroid malignitesi içinde en sık rastlanılan papiller karsinomu (PK) diğer benign hastalıklardan ayırmayı amaçlar. Çalışmamızda hangi sitolojik kriterlerin PK tanısı koydurmada daha değerli olduğunu saptamayı amaçladık.

Yöntemler:

Hastanemizde Ocak 2013 ve Aralık 2014 tarihleri arasında tiroidektomi operasyonu gerçekleşen ve preoperatif dönemde ince iğne aspirasyon sitolojisi uygulanan olgular tarandı. Postoperatif tanısı benign olanlardan 62’si, PK ve papiller mikrokarsinomlardan 24’ü çalışmaya dahil edildi. Sitolojik değerlendirme kriterleri yeniden değerlendirildi. Lineer regresyon analizinde malignite tanısıyla p<0,05 düzeyinde ilişkili bulunan değişkenler PK tanısını öngörmede anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmamızda p<0,1 olan değişkenlerle çok değişkenli analiz yapılıp Backward analiz sonucunda kanser tanısını öngörmede anlamlı kalan değişkenler; hücresel pleomorfizm, nükleer atipi, fibrovasküler korlu papiller yapılar ve intranükleer psödoinklüzyondur.

Sonuç:

Her bir sitolojik özellik PK için karakteristik olmakla birlikte hiç birinin tek başına varlığı spesifik değildir. Tanı yaklaşımında tüm nükleer ve yapısal özelliklerle birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid,ince iğne aspirasyonu,papiller karsinom,Bethesda sistemi

Tam Metin (İngilizce)