Özgün Araştırma

Tek Başına Transvajinal Bant ve Transvajinal Bant ile Birlikte Yapılan Vajinal Histerektominin Orta Dönem Etkinlik ve Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması

10.4274/haseki.58077

  • Emre Sinan Güngör
  • Ağahan Han
  • Hüseyin Kıyak

Gönderim Tarihi: 14.07.2016 Kabul Tarihi: 14.11.2016 Med Bull Haseki 2017;55(3):181-186

Amaç:

Tek başına veya vajinal histerektomi (VH) ile beraber uygulandığında gerilimsiz vajinal bant (TVT) prosedürünün sonuçlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak; her iki grup için TVT’nin orta vadede sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Stres üriner inkontinans (SUI) nedeniyle sadece TVT uygulanan ve SUI’ya vajinal prolapsusun da eşlik ettiği durumlarda TVT ile beraber VH uygulanan 179 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik, sonuç ve komplikasyon dataları medikal kayıtlardan elde edildi. Postoperatif SUI ve işeme disfonksiyonları ana değerlendirmelerdi.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşları TVT ve TVT+VH için sırasıyla 50,2±6,8 ve 52,2±8,1 (p>0,05); pariteleri sırasıyla 4±2,07 ve 4,15±2,02 (p>0,05) idi. Sadece TVT uygulanan grupta başarı oranı TVT+VH uygulanan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek idi (sırası ile %93,6 vs. %84,5, p<0,05). Postoperatif ortalama takip süresi TVT grubu için 15,1±4,3 ay, TVT+VH grubu için 14,4±3,3 ay idi (p>0,05). Genel komplikasyon oranı TVT+VH grubunda daha yüksekti (sırasıyla %4,2 vs. %9,5, p<0,05). Postoperatif rezidüel idrar hacmi her iki grupta da preoperatif rezidüel hacimlere kıyasla anlamlı derecede yüksekti (p=0,001). Mesh rejeksiyonu nedeni ile her iki gruptan birer hastaya mesh çıkarılması için ikincil cerrahi uygulandı.

Sonuç:

Sadece TVT yapılan grupta orta dönem başarı oranı TVT+VH’den daha yüksekti ancak TVT+VH’nin de başarı oranı kabul edilebilir seviyelerde idi. Genel komplikasyon oranları TVT+VH grubunda daha yüksek; ikinci cerrahi ihtiyacı her iki grupta benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Stres üriner inkontinans,gerilimsiz vajinal bant,pelvik cerrahi,prolapsus onarımı

Tam Metin (İngilizce)