Özgün Araştırma

Tam Kan Sayımının Akut Komplike Apandisitin Tanısındaki Kestirim Değerinin Araştırılması

10.4274/haseki.galenos.2018.4567

  • Yusuf Günay
  • İlhan Taşdöven
  • Ramazan Kozan
  • Şükran Koca
  • Emrah Çağlar

Gönderim Tarihi: 19.07.2018 Kabul Tarihi: 03.09.2018 Med Bull Haseki 2019;57(1):26-31

Amaç:

Komplike akut apandisitin (AA) ayırıcı tanısında tam kan sayımının kullanılabileceği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada tam kan sayımının komplike AA ayırıcı tanısındaki kestirim değeri araştırıldı.

Yöntemler:

Ocak 2015 ile Ocak 2018 tarihleri arasında apendektomi ameliyatı olan hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Demografik verilerle tam kan sayımının sonuçları toplandı.

Bulgular:

İki yüz otuz beş hasta AA nedeni ile apendektomi ameliyatı oldu. Bu 235 hastadan, 164’ünde (%69,8) non-komplike AA tespit edilirken 71’inde (%30,2) komplike AA bulundu. Ortalama beyaz küre sayısı (WBC), kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), trombositlerin sayımı ve plateletcrit serum düzeyleri komplike AA olan hastalarda anlamlı derecede yüksek (sırasıyla, p=0,001; p<0,001; p=0,049; p=0,006). Hem nötrofil sayısı hemde nötrofilin yüzdelik oranı komplike AA olan hastalarda anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, p=0,001; p<0,01). Komplike olmayan AA’larla karşılaştırıldığında komplike AA olan hastalarda hem basofil-lenfosit oranı (BLR) hem de nötrofil-lenfosit oranı (NLR) anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla, p=0,001; p<0,01). Multivariant analiz ile yapılan incelemede WBC ve RDW’nin komplike AA’da bağımsız tanısal değeri olduğu tespit edildi [tahmini rölatif risk 5,079 %95 güven aralığı (GA): 2,29-11,24; p<0,001]; RDW için tahmini rölatif risk 1,412 (%95 GA:1,01-1,98; p=0,046). Komplike AA’da BLR için duyarlılık %67,35; özgüllük %64,04; pozitif kestirim değeri %44,6 ve negatif kestirim değeri %82 bulunurken NLR için duyarlılık %73,47; özgüllük %66,67; pozitif kestirim değeri %48,6 ve negatif kestirim değeri %85,4 olarak tespit edildi.

Sonuç:

Yüksek NLR BLR ve RDW değerleri ile birlikte artmış WBC ve nötrofil sayımı komplike AA’nın ayırıcı tanısında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, tam kan sayımı, komplike apandisit

Tam Metin (İngilizce)