Özgün Araştırma

Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Serum Vaspin Düzeyleri ile Damar Tutulum Derecesi Arasindaki İlişki

10.4274/haseki.galenos.2020.5864

  • İlter Bozacı
  • Oktay Özkan
  • Alev Arat Özkan
  • Macit Koldaş
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 08.01.2020 Kabul Tarihi: 04.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):176-182

Amaç:

Vaspin, serin proteaz ailesinden, insulin duyarlı bir adipokin olup visseral yağ dokudan salınmaktadır. Serum vaspin düzeyi ile koroner arter hastalığı arasında ilişki olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Çalışmamızda, serum vaspin düzeylerinin koroner anjiografi yapılmış stabil anjina pektorisli hastalarda damar tutulum dereceleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Hastalar, stabil anjina pektoris tanısı ile koroner anjiografi yapılmış hastalar arasından seçildi. Bilinen kronik kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, tiroit disfonksiyonu olan, immünsüpresif tedavi alan, herhangi bir sistemik enfeksiyöz veya malign hastalığı olanlar ile onam formu vermeyenler çalışmaya alınmadı. Serum vaspin ölçümleri sandviç enzim bağlı immün ölçüm (ELISA) metodu kullanarak east biopharm ELISA kiti ile yapıldı. Koroner lezyonların şiddeti modifiye Gensini skoru kullanılarak belirlendi.

Bulgular:

Çalışmaya seksen sekiz hasta [34 kadın (%38,6) ve 54 erkek (%91,4)] dahil edildi. Vaspin düzeyleri erkeklerde (1,17±1,54 ng/L) ve kadınlarda (1,09±1,23 ng/L) benzerdi. (p=0,46). Vaspin düzeyleri tutulan damar sayısı ile korele değildi (p=0,75). Vaspin düzeyleri diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda benzer seviyelerde idi.

Sonuç:

Vaspin, stabil anjina pektorisli hastalarda damar tutulum derecesi için hassas bir belirteç olmayabilir. Bunun nedeni dahil edilen grupta enflamatuvar kaskatta ve oksidatif streste belirgin değişim olmaması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Vaspin, anjina pektoris, Gensini skoru

Tam Metin (İngilizce)