Özgün Araştırma

Spirometrik Parametrelere Otozomal Dominant Polisitik Böbrek Hastalığının Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2020.6341

  • Tuba Elif Özler
  • Faruk Karandere
  • Egemen Cebeci
  • Meltem Gürsu
  • Barış Döner
  • Abdullah Şumnu
  • Mustafa Sarı
  • Gülfidan Çakmak
  • Zeynep Karaali
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 25.08.2020 Kabul Tarihi: 22.10.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):447-451

Amaç:

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında (ODPBH) akciğer tutulumu için literatürde yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı, ODPBH’nin ve farklı evrelerinini, solunum fonksiyon testleri üzerine etkisini incelemektir.

Yöntemler:

Kırk altı ODPBH hastası ve 43 sağlıklı kontrol olgusu çalışmaya dahil edildi. Her olgu için rutin fizik muayene ve biyokimyasal analizden sonra solunum fonksiyon testleri yapıldı.

Bulgular:

Yaş, cinsiyet, kilo, boy ve sigara içme oranı her iki grupta benzerdi. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı grubunda yedi hastada (%15,2) restriktif patern, bir hastada (%2,1) obstrüktif patern, kontrol grubunda bir hastada (%2,3) obstrüktif patern, iki hastada (%4,6) restriktif patern tespit edildi. Restriktif patern, iki grupta benzer olmakla birlikte (p=0,15), zorlu vital kapasite hacmi hasta grubunda anlamlı olarak düşüktü (p=0,04).

Sonuç:

Hasta grubunda restriktif spirometrik patern daha sık görüldü, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Çalışma böbrek hacim analizi ve daha büyük hasta popülasyonu ile yapıldığında, farkın istatistiksel olarak anlamlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, akciğer, solunum fonksiyon testi, spirometri

Tam Metin (İngilizce)