Özgün Araştırma

Sigaranın Hematolojik Parametreler ve Ferritin Düzeyleri Üzerindeki Rolü

10.4274/haseki.galenos.2019.4927

  • Rafiye Çiftçiler
  • Alper Güven
  • İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
  • Salih Aksu

Gönderim Tarihi: 13.12.2018 Kabul Tarihi: 25.02.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):372-376

Amaç:

Sigara içimi, koroner arter hastalığı, periferik vasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı, ateroskleroz, miyokardiyal enfarktüs ve inme gibi kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilidir. Amacımız, sigaranın hematolojik parametrelerin yanı sıra ferritin ve transferrin satürasyonu üzerine olası etkilerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışma retrospektif olarak yapıldı. Eylül 2018 ile Kasım 2018 arasında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’ne başvuran yüz kırk dokuz hasta değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 95 (%63,7) sağlıklı sigara içmeyen ve 54 (%36,3) sağlıklı sigara içicisi dahil edildi. Tüm yaş grupları için medyan yaş 32 (18-61) idi. Bu çalışmada 47 (%31,5) erkek ve 102 (%68,5) kadın vardı. Sigara içen grupta hemoglobin (p<0,001), HCT (p<0,001) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) (p=0,002), sigara içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Sigara içmeyen grupta lökosit (p<0,001), nötrofil (p=0,001) ve lenfosit (p=0,04) değerleri sigara içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızda sigara içmenin hemoglobin, lökosit, nötrofil, lenfosit, MCV ve HCT gibi hematolojik parametreler üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Bu değişiklikler ikincil polisitemi, ateroskleroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklar gelişme riski ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, tam kan sayımı, ferritin

Tam Metin (İngilizce)