Özgün Araştırma

Sedasyon Altında Kolonoskopi Uygulanan Hastalarda Mikrostream Kapnograf Monitörizasyonunun Güvenilirliği

10.4274/haseki.galenos.2018.4769

  • Sibel Oba
  • Hacer Şebnem Türk
  • Canan Tülay Işıl
  • Pınar Sayın
  • Leyla Kılınç

Gönderim Tarihi: 10.10.2018 Kabul Tarihi: 03.12.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):232-239

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, kolonoskopi için uygulanan sedasyon sırasında advers olayların erken tanısı için mikrostream kapnografinin etkinliğini araştırmaktır.

Yöntemler:

Bu prospektif randomize çalışma, elektif kolonoskopi planlanan 82 yetişkin üzerinde gerçekleştirildi. SpO2, EndCO2 ve IPI değerleri mikrostream monitör ile ölçüldü ve kaydedildi. Başlangıç, 10. dakika ve işlem sonu arteriyel kan gazı örneği alındı ve analiz edildi.

Bulgular:

Entegre pulmoner indeks (IPI) ortalama değerleri ile EndCO2, SpO2 ve PaCO2 ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı. IPI başlangıç değeri ile PaCO2 prosedür sonu değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı; IPI 10. dakika değerinin, SpO2 10. dakika ve SpO2 prosedür sonu değerleriyle karşılaştırılması istatiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç:

Kolonoskopik prosedürler sırasında sedasyon ve hipoventilasyonun izlenmesi için, mikrostream kapnografı ile non-invazif EndCO2 takibi, arteriyel kan gazı örneklerindeki PaCO2 değerleri ile uyumludur. Ancak IPI monitorizasyonu, hipoventilasyonun erken tanınmasında klinik yarar sağlamaz. Operasyon odası dışında güvenli anestezi uygulaması için mikrostream kapnograf ile non-invazif EndCO2 monitorizasyonu rutin izlemenin bir parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kapnograf, EndCO2, IPI, mikro stream, PaCO2

Tam Metin (İngilizce)