Özgün Araştırma

Romatoid Artritli Hastalarda, Akciğer Tutulumunun Serum Anti-Ccp Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu

  • Songül Çildağ
  • Taşkın Şentürk
  • Alparslan Ünsal
  • Berna Gültekin

Gönderim Tarihi: 20.10.2010 Kabul Tarihi: 21.10.2010 Med Bull Haseki 2010;48(4):142-145

Amaç:

Romatoid artritli hastalarda akciğer tutulumu morbidite ve mortalite oranlarını önemli derecede etkiler. Bu nedenle, akciğer tutulumunun erken dönemde saptanması ve tedavi modalitesinin düzenlenmesi gerekir. Son zamanlarda Anti-CCP’nin, erken romatoid artrit tanısındaki önemi ve romatoid artritin ekstraartiküler bulgularıyla ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı romatoid artritli hastalarda bilgisayarlı tomografi ile belirlenen akciğer tutulumunun, serum antiCCP düzeyleri ve DAS 28, Stanford Sağlık Değerlendirme Anketi ile belirlenen hastalık aktivitesi ile korelasyonunu belirlemektir.

Yöntemler:

Hastalar yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi sonuçlarına göre akciğer tutulumu olan (24 hasta) ve akciğer tutulumu olmayan (25 hasta) şeklinde iki gruba ayrıldı.

Bulgular:

Sonuç olarak, akciğer tutulumu ile serum anti-CCP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Akciğer tutulumu ile Stanford Sağlık Değerlendirme Anketi ile belirlenen hastalık aktivitesi arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı.

Sonuç:

Akciğer tutulumu ile DAS 28 ile belirlenen hastalık aktivitesi arasında anlamlı negatif bir korelasyon saptandı.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, akciger tutulumu, Anti-CCP, Stanford Saglik Degerlendirme Anketi, DAS 28

Tam Metin (İngilizce)