Özgün Araştırma

Rehabilitasyon için Tekrar Hastaneye Yatış Gereken İnme Hastalarının Analizi

10.4274/haseki.galenos.2020.6591

  • Tuğba Aydın
  • Fatma Nur Kesiktaş
  • Mustafa Çorum

Gönderim Tarihi: 06.10.2020 Kabul Tarihi: 07.10.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):422-427

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, sadece rehabilitasyon amacıyla hastaneye yatırılan inmeli hastaların yeniden hastaneye yatış oranlarını araştırmaktı.

Yöntemler:

Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması 10 (ICD 10) koduna göre flaksid hemipleji (G81.0), spastik hemipleji (G81.1) ve hemipleji tanımlanmamış (G81.9) tanısı ile hastanemize yatırılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar iki gruba ayrıldı; birinci grup rehabilitasyon için sadece bir kez hastaneye yatırılan hastaları (n=290), diğer grup ise aynı hastalardan rehabilitasyon amacıyla yeniden hastaneye yatırılan hastaları (n=38) içermekteydi.

Bulgular:

Hastaların inmeden sonra geçen süresi ortalama 12,3±23,5 aydı. Yeniden yatış oranı %11,6 idi. Hastanede kalış süresi sadece bir kez hastaneye yatırılan grupta 41,4±22,1 gün, yeniden yatış grubunda ise 40,0±20,1 gün idi. Ortalama inme süresi, hastanede yatış süresi, Brunnstrom’un üst ve alt ekstremite skoru, fonksiyonel ambülasyon skoru, B12 vitamini ve D vitamini düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç:

Literatürde inme hastalarında yeniden yatış oranları değerlendirilirken komorbid hastalıklar nedeni ile olan yatışlar da bu orana dahil edildiğinden sadece rehabilitasyon için gerçek yeniden yatış oranları bilinmemektedir. Yalnızca rehabilitasyon amacıyla hastaneye yatırılan inme hastalarında rehabilitasyon nedenli yeniden hastaneye yatış oranı daha düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnme, hospitalizasyon, rehabilitasyon

Tam Metin (İngilizce)