Özgün Araştırma

Radyasyona Bağlı İntestinal Hasarda Quercetin’in Koruyucu Etkisi

10.4274/haseki.25743

  • Özcan Pişkin
  • Bengü Gülhan Aydın
  • Yılmaz Baş
  • Kemal Karakaya
  • Murat Can
  • Özlem Elmas
  • Mustafa Çağatay Büyükuysal

Gönderim Tarihi: 16.05.2017 Kabul Tarihi: 24.08.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):14-21

Amaç:

Bu çalışmanın amacı rat modelinde radyasyona bağlı oluşan enterit ve kolit tedavisinde quercetin’in koruyucu rolünü değerlendirmektir.

Yöntemler:

Yirmi dört yetişkin rat randomize olarak dört gruba ayrıldı. Group SHAM’a sadece salin, grup QUER’e 15 gün boyunca 50 mg/kg quercetin, grup RAD’a sadece radyasyon ve grup QUER+RAD’a 15 gün boyunca 50 mg/kg quercetin ardından radyasyon uygulandı. Radyasyon maruziyetinden 24 saat sonra ileum ve kolon morfolojisi ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için ratlara ötenazi uygulandı.

Bulgular:

SHAM grubuyla karşılaştırıldığında, serum malondialdehit (MDA) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p=0,004) ve grup QUER+RAD’da düşük bulundu (p=0,015). İleum ve kolon dokularındaki MDA seviyesi grup RAD’da anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla; p=0,004 ve p=0,002) idi. Grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda azalmış olarak bulundu (sırasıyla; p=0,015 ve p=0,009).Kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman, serum total antioksidan kapasite (TAK) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük (p=0,002) ve grup QUER+RAD’da ise yüksek bulundu (p=0,009). İleum ve kolon dokularındaki TAK seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002), grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda da anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002).

Sonuç:

Bu çalışma, ratlarda oluşturulan radyasyona bağlı ileit ve kolit modelinde quercetin’in, hem ileum hem de kolon dokularına oksidatif stres ve enflamatuvar hasarı etkili bir şekilde azalttığını doğrulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Quercetin,intestinal hasar,oksidatif stres,radyasyon,rat

Tam Metin (İngilizce)