Özgün Araştırma

Postoperatif Kan Basıncı Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarının Düzenlenebilir Bir Risk Faktörü Olabilir

10.4274/haseki.galenos.2020.5644

  • Doğan Kahraman
  • Ozan Emiroğlu

Gönderim Tarihi: 27.09.2019 Kabul Tarihi: 08.03.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):259-267

Amaç:

Akut böbrek hasarı (ABH) koroner cerrahi sonrası sık görülebilen bir komplikasyondur. Bu çalışma ABH gelişimi ile ilişkili perioperatif değiştirilebilir risk faktörlerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Ardışık 319 hastanın perioperatif parametrelerini, laboratuvar testleri ve sonuç değişkenlerini prospektif olarak gözlemledik. Gruplar pompalı veya pompasız koroner bypass’a göre ayrıldı.

Bulgular:

Pompasız koroner baypas hastaları daha yaşlıydı (65,15±9,247 ve 60,81±9,659; p=0,001), ancak ABH gelişim sıklığı her iki grupta benzerdi (%22 ve %19,9; p=0,659). Preoperatif hipertansiyon, yaş, yüksek vücut ağırlığı ve kros klemp süresi, postoperatif ABH ile ilişkiliydi, ancak postoperatif yüksek kan basıncı ve yüksek ejeksiyon fraksiyonunun ABH gelişimine karşı koruyucu faktörler olarak belirlendi. Postoperatif dönemde ABH gelişen bir hasta grubunda, pompasız ameliyatı sonrası hastane-sağkalımı, pompa ile baypas ameliyatı yapılanlara göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla %88,9 ve %84,6; p<0,001).

Sonuç:

Postoperatif kan basıncının preoperatif seviyeye göre yönetilmesi ABH gelişimini azaltma potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Pompasız koroner arter baypası, akut börek hasarı, kan basıncı

Tam Metin (İngilizce)