Özgün Araştırma

Polikistik Over Sendromu ve Kontrol Grubu Hastalarda Osteoprotegerin ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.galenos.2020.5840

  • Gültekin Adanaş Aydın
  • Hilal Gülsüm Turan Özsoy

Gönderim Tarihi: 31.12.2019 Kabul Tarihi: 18.05.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):274-280

Amaç:

Bu çalışmada amacımız, polikistik over sendromu tanısı olan ve olmayan hastalarda osteoprotegerin (OPG) düzeylerinin karşılaştırılması ve OPG düzeylerinin kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisinin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Çalışmaya, aynı yaş ve vücut kitle indeksine sahip 49’u polikistik over sendromu ve 31’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 80 hasta alındı. Hastalardan alınan kan örneklerinde, hormonal ve metabolik parametreler ile OPG düzeyleri değerlendirildi. Ultrasonografi ile her hastanın karotis arteri intima media kalınlığı ölçüldü.

Bulgular:

Biyokimyasal testler incelendiğinde, düşük dansiteli lipoprotein ve kolesterol düzeyleri ile homeostasis model assessment insulin indeks düzeyleri polikistik over grubunda daha yüksek bulundu (p=0,002, p=0,037, p=0,028). OPG düzeyi, polikistik over grubunda 4,29 pmol/L, kontrol grubunda ise 4,07 pmol/L saptandı. Her iki grupta karotis intima media kalınlığı 0,57 mm olarak ölçüldü.

Sonuç:

Çalışmada polikistik over grubu ile kontrol grubu arasında OPG düzeyleri ve karotis intima- media kalınlıkları açısından fark bulunmadı. Ayrıca OPG düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri arasında da bir bağlantı saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Osteoprotegerin, polikistik over sendromu, ateroskleroz

Tam Metin (İngilizce)