Özgün Araştırma

Paranazal Sinüs Hastalıklarını Değerlendirirken Mikro-doz Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

10.4274/haseki.galenos.2018.4594

  • Mustafa Özbayrak
  • Burak Ertaş
  • Özden Sila Ulus
  • Alper Özdilek
  • Ercan Karaarslan

Gönderim Tarihi: 31.07.2018 Kabul Tarihi: 28.08.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):142-146

Amaç:

Radyasyon dozunda azalma sağlayan üçüncü nesil çift kaynaklı bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak oluşturulan ve üçüncü nesil yeniden yapılandırma yazılımı desteği ile geliştirilen görüntülerin, tanısal görüntü kalitesini etkileyip etkilemediğini araştırdık.

Yöntemler:

Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında klinik olarak sinüzit ön tanısı alan 16-64 yaşları arasında ki 72 hasta rastgele ve prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı ve standart ya da mikro-doz BT değerlendirmesi yapıldı. Anatomik işaretler ve mukozal yapılar, bir radyolog ve bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından dört noktalı bir derecelendirme ölçeği kullanılarak bağımsız olarak değerlendirildi. Ortalama puanlar hesaplandı ve karşılaştırıldı.

Bulgular:

Tüm görüntüler tanı kalitesinde idi. Ortalama etkili radyasyon dozu, mikro doz protokolü (grup 2) ile değerlendirilen hastalarda standart protokol (grup 1) kullanılarak değerlendirilenlerden anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Ortalama anatomik skorlar, unsinat bağlantı noktası ve etmoid foramen (etmoid arteri tanımlamak için kullanıldı) hariç diğer tüm noktaların çok iyi tanımlanmış olduğunu gösterdi. Wilcoxon işaretli sıra testi, her iki grup için iki gözlemcinin ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur (p>0,05).

Sonuç:

Sinüzitten şüphelenilen hastaların çekilen BT’sinde uygulanan radyasyon dozu, ileri rekonstrüksiyon yazılımı destekli üçüncü jenerasyon çift-kaynaklı BT kullanılarak 0,003 mSv’ye indirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paranazal sinüs, radyasyon, bilgisayarlı tomografi, mikro-doz

Tam Metin (İngilizce)