Özgün Araştırma

Oral Skuamoz Hücre Kanseri Riski ve miRNA’ların Genetik Varyasyonları: Olgu-kontrol Çalışması

10.4274/haseki.galenos.2020.5992

  • Kübra Yılmaz
  • Özge Gümüşay
  • Ayşe Feyda Nursal
  • Nevin Karakuş
  • Serbülent Yiğit

Gönderim Tarihi: 07.02.2020 Kabul Tarihi: 24.03.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):268-273

Amaç:

Bu çalışmada, iki miRNA varyantı ve oral skuamoz hücreli kanser (OSHK) riski arasındaki ilişkiyi inceledik ve Türk popülasyonundaki klinik faktörlerle arasındaki etkileşimi araştırdık.

Yöntemler:

Bu olgu-kontrol çalışmasında, miR-146aG/C (rs2910164) ve miR-149C/T (rs2292832) varyantlarını analiz etmek için toplam 142 kişi polimeraz zincir reaksiyonu- sınırlayıcı enzim parça uzunluk polimorfizmi ile genotiplendi. OSHK ve klinikopatolojik özelliklerin ilişkisi χ2 testi ile analiz edildi.

Bulgular:

Hastalar ve kontrol bireyleri arasında miR-146aG/C varyant genotip ve alel sıklıklarında önemli fark vardı. miR-146aG/C CC genotipi ve C aleli hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (p=0,000, p=0,0001, sırasıyla). Hastalar ve kontroller kıyaslandığında CC’ye göre GG+GC (p=0,0002) ve GG’ye göre GC+CC (p=0,002) önemli farklar saptandı. Kombine analizde, GC/CT kombine genotipi kontrollerde hastalara göre artmışken (p=0,0028), CC-CT kombine genotipi hasta grubunda kontrollere göre artmıştı (p=0,002).

Sonuç:

Çalışmamız miR-146aG/C varyantının Türk popülasyonunda OSHK’ye yatkınlıkta önemli rol oynayabileceği kanıtlarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Oral skuamoz hücreli kanser, mikroRNA, varyant

Tam Metin (İngilizce)