Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.galenos.2018.4299

  • Bağdagül Aksu
  • Sevinç Emre
  • Alev Yılmaz
  • Zeynep Nagehan Yürük
  • Ümit Dilber Mutlu Demirel
  • Oğuz Bülent Erol
  • Cemile Pehlivanoğlu

Gönderim Tarihi: 16.04.2018 Kabul Tarihi: 24.07.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):122-128

Amaç:

Nefrotik sendrom, çocukluk yaş grubunun sık görülen böbrek hastalıklarından biri olup ödem, masif proteinüri, hipoalbüminemi ve hiperlipidemi ile karakterizedir. Serum asimetrik dimetilarjinin (ADMA), vasküler nitrik oksit üretimini inhibe eder ve koroner kalp hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olabilir. Bu çalışmanın amacı, nefrotik çocuklarda ADMA ve aterosklerotik risk faktörleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışmaya nefrotik sendromlu 41 hasta ve 33 sağlıklı çocuk dahil edildi. Hastaların demografik ve antropometrik özellikleri, biyokimyasal testleri, serum homosistein, serum ADMA ve karotis intima-media kalınlığı (KİMK) değerlendirildi. Nefrotik sendromlu hastalar, steroid tedavisi ile remisyona girmiş, tedavisi kesilmiş olanlar (n=18), steroid tedavisi ile remisyona girmiş, tedavisi devam edenler (n=11) ve aktif proteinürisi olanlar (n=12) olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Bulgular:

Nefrotik sendromlu hastalar ve kontrol grubu, cinsiyet, yaş, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi ve sistolik kan basıncı açısından benzerdi (p>0,05). Nefrotik çocuklarda, diyastolik kan basıncı kontrol grubundan anlamlı yüksekti. Serum ADMA, serum homosistein seviyeleri ve KİMK ölçümü açısından iki grup arasında fark yoktu (p>0,05). Nefrotik sendromlu hastalarda KİMK ölçümü ile diyastolik kan basıncı arasında pozitif bir ilişki saptandı. Grup 3’te serum ADMA düzeyleri ile total kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol arasında pozitif bir ilişki gösterildi.

Sonuç:

İdiyopatik nefrotik sendromlu çocuklarda serum ADMA ve KİMK ile değerlendirilen endotelyal hasar bulguları gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Nefrotik sendrom, çocuk, ateroskleroz, asimetrik dimetilarji, karotis intima media kalınlığı

Tam Metin (İngilizce)