Özgün Araştırma

Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi

10.4274/haseki.galenos.2018.4968

  • Elif Evrim Ekin
  • Muhittin Emre Altunrende

Gönderim Tarihi: 20.12.0018 Kabul Tarihi: 23.12.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):185-190

Amaç:

Son araştırmalar, osteoporoz tanısı için omurga yoğunluğunun bilgisayarlı tomografide (BT) ölçülmesinin, çift enerjili X-ışını absorbsiyometrisi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bizim amacımız önceden var olan BT’de osteoporotik vertebra kırığını (OVF) tahmin etmek için OVF olan ile olmayan hastalarda omurga yoğunluğunun karşılaştırılmasıdır.

Yöntemler:

Retrospektif olgu kontrol çalışması, 50 OVF ve 50 kontrol grubu dahil edildi. Kontrol hastaları yaş ve cinsiyet için eşleştirildi. Tüm ölçümler, vertebraların (L5-T10) merkezinden geçen enine kesitlerden alınmış ve Hounsfield birimleri (HU) değeri kaydedilmiştir. Alıcı işletim karakteristiği analizi kullanılarak farklı seviyeler için kesme noktası değerleri belirlendi.

Bulgular:

Olgu grubunun tüm vertebralarında vertebra yoğunluğu kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). OVF riskinde, her bir lumbar vertebra için kesme değeri 90 HU, T12-T11-T10 vertebraları için 100 HU, duyarlılık %90’ın üzerindedir, pozitif prediktif değerler lomber vertebralar için %96 ve T12-T10 için %92’dir.

Sonuç:

Mevcut BT’deki vertebral yoğunluk ölçümü, ek maliyet ve radyasyon maruziyeti olmaksızın OVF riskini gösteren kolay bir yöntemdir. Radyolog, farklı amaçlar için yapılmış BT tetkiklerinde OVF riskini değerlendirmelidir. Vertebral dansite değerlerinin alt torasik vertebralarda 100 HU, lumbar vertebralarda ise 90 HU’nun altında ölçülmesi OVF açısından yüksek risklidir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporotik kompresyon kırığı, bilgisayarlı tomografi, osteoporoz, dansite

Tam Metin (İngilizce)