Özgün Araştırma

Modifiye Stoppa Yöntemiyle Yaptığımız Asetabulum Kırıklarının Erken Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçları

10.4274/haseki.galenos.2020.6401

  • Nevzat Gönder
  • Günhan Karakurum
  • Burçin Karslı
  • Toktamış Savaş
  • Nurcihan Yavuz Savaş

Gönderim Tarihi: 18.07.2020 Kabul Tarihi: 07.10.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):408-413

Amaç:

Asetabulum kırığı nedeniyle yatırılan ve modifiye Stoppa yöntemiyle tedavi edilen hastaların takip sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışmaya 2016-2019 yılları arasında en az altı ay izlemi olan 48 hastanın 52 asetabulumu dahil edildi. Veriler retrospektif olarak analiz edildi. Kırıkların tümü elde edilen direk grafi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi bulguları ile Judet-Letournel sınıflamasına gore sınıflandırıldı. Hastaların postoperative redüksiyon kalitesi ve takiplerdeki radyolojik değerlendirmeleri Matta’nın redüksiyon kalitesi ve Matta’nın Radyolojik Evreleme sistemine göre yapıldı. Klinik sonuçlar Modifiye Merle D’Aubigne Değerlendirme ölçeği’ne göre değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 48 hastanın ortalama takip süresi 9,72 (6-26) ay idi. Otuz sekiz asetabulumda (%73) mükemmel klinik sonuç elde edildi. Hastaların postoperatif röntgenlerinde yapılan redüksiyon kalitesi değerlendirmesi ile klinik sonuç arasında anlamlı bir korelasyon bulundu (p=0,002). Aynı zamanda Matta’nın radyolojik kriterleri ile klinik sonuçlar arasında anlamlı bir korelasyon vardı (p<0,001).

Sonuç:

Bu çalışma bize asetabulum kırıklarında redüksiyon kalitesinin, optimum şartlarda stabil fiksasyonla yapılan anatomic redüksiyonun klinik sonuçlarla kuvvetli ilişkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Asetabulum, pelvis, travmatoloji

Tam Metin (İngilizce)