Özgün Araştırma

Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.galenos.2018.4514

  • Mustafa Berkeşoğlu
  • Recep Çağlar
  • Aydemir Ölmez
  • Hakan Canbaz
  • Bahar Taşdelen
  • Mustafa Musa Dirlik
  • Tuba Kara

Gönderim Tarihi: 26.06.2018 Kabul Tarihi: 06.09.2018 Med Bull Haseki 2019;57(2):153-161

Amaç:

Mide adenokarsinomu nedeniyle 15’ten fazla lenf nodu çıkarılan ve D2 lenf nodu diseksiyonu yapılan hastalarda farklı parametrelerin sağkalıma olan etkisininin değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2001 ve Ocak 2015 yılları arasında 3. basamak tedavi merkezimizde 15 lenf nodundan daha fazla lenf nodu çıkarılan küratif gastrektomi uygulanan 161 mide adenokarsinomalı hasta retrospektif olarak incelendi ve uygun 146 hasta detaylı olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Yüz kırk altı hastanın medyan takip süresi 24 (12-102) ay olarak saptanmıştır. Medyan sağkalım süresi 818,80±692,42 (66- 3065) gün olarak saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, lenfovasküler invazyon ve perinöral invazyon durumu, tümör derecesi ve histolojisi genel sağkalım bakımından istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Hastanede yatış süresi, tümörün yerleşim yeri, yapılan cerrahinin genişliği, kemoterapi, T evresi, çıkarılan lenf nodu sayısı, metastatik lenf nodu sayısı, N evresi, PNP, MLR ve evre genel sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır.

Sonuç:

On beş lenf nodundan daha fazla lenf nodu çıkarılan ve küratif rezeksiyon yapılan hastalarda, tümörün distal yerleşimli olması, adjuvan kemoterapi verilmiş olması, daha fazla lenf nodu çıkarılmış olması ve N evresinin düşük olması iyi prognostik faktör olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gastrektomi, lenf nodları, prognoz, sağkalım

Tam Metin (İngilizce)