Özgün Araştırma

Mevsimsel Grip Aşılama Oranı ve İlişkili Faktörlerin Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.5979

  • Melike Mercan Başpınar
  • Ezgi Tanımlı
  • Sıddıka Gedik Depreli
  • Hilal Kale Aktaş
  • Recep Aktaş
  • Okcan Basat

Gönderim Tarihi: 04.02.2020 Kabul Tarihi: 01.03.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):251-258

Amaç:

Bu çalışma, aşı önerilerinin aşı alımı, hastaların tutumları, grip aşılama oranları ve geçen yıl grip benzeri hastalık üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Yöntemler:

Kasım 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin aile hekimliği-aşı kliniklerine başvuran hastalar (≥18 yaş) ile kesitsel bir çalışma tasarlanmıştır.

Bulgular:

Her ne kadar çalışma popülasyonunun %81,3’ü aşılamanın faydalı olduğuna inansa ve hastaların yarısı (%50,5) doktorları aşı önerdiğinde öneriye uymuş olsa bile, 391 hastanın (ortalama yaş:39,9, standart sapma=13,5) aşı yaptırma oranı %22,5 (88/391), önerilme oranı %25,3 olup birbirleri ile orta derece uyumlu (Kappa=0,39 p<0,001) idi. Geçen yıl grip benzeri hastalık geçirenlerin (%72,6) %17,9’luk kısmı aşılanmıştır. Yan etki deneyimi, yan etki korkusu, enjeksiyon kaygısı ve aşı karşıtlığı aşı olmayı kabul etmeye engel bir durum değildi. Öneri varlığı (p<0,001; Odds oranı (OR): 5,35; %95 güven aralığı (CI): 2,92-9,78), aşılanma zaman bilgisi (p=0,001; OR: 4,18; %95 CI: 1,82-9,59) ve aşı fayda inancı (p=0,01; OR: 5,42; %95 CI: 1,40-21,03), aşılanmada belirleyici faktörlerdi.

Sonuç:

Bu çalışma grip aşısı oranlarını arttırmaya yönelik, (i) doktor tavsiyesi, (ii) hastanın fayda inancı ve (iii) aşı zaman (ay) bilgisini içerecek bir strateji oluşumuna katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, influenza, aşı önerisi, aşılama

Tam Metin (İngilizce)