Özgün Araştırma

Meme Kanserinde PET SUVmax Değeri ve Ki-67 Ekspresyonu Arasındaki İlişki

10.4274/haseki.galenos.2020.5873

  • Meriç Emre Bostancı
  • Zekiye Hasbek

Gönderim Tarihi: 15.02.2020 Kabul Tarihi: 30.06.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):359-363

Amaç:

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ki-67 meme kanserinin Luminal A ve Luminal B alt gruplandırılması için kullanılan bir faktördür. 18F-florodeoksiglukoz, Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi (18F-FDG PET/CT) ise hastalığın evreleme, yeniden evreleme ve tedavi cevabının değerlendirilmesinde rutinde sıklıkla kullanılan önemli bir görüntüleme yöntemidir. Bizim çalışmamızın amacı, primer meme kanserindeki standardize edilmiş maksimum tutulum değeri (SUVmax) değerleri ile Ki-67 ekspresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntemler:

Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmada primer meme kanseri tanısı konan ve opere edilen hastalardan evreleme amaçlı 18F-FDG PET/CT yapılan 51 kadın hasta (43-83 yaş, ortalama: 64,7±9,7 yaş) çalışmaya dahil edildi. Patoloji verilerinden elde edilen Ki-67 ekspresyon düzeyleri <%15; %15-29 ve >%30 olmak üzere üç gruba ayrıldı ve grupların 18F-FDG PET/CT’den elde edilen SUVmax değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ki-67 ekspresyon düzeyleri ile primer meme malignitelerine ait SUVmax değeri karşılaştırıldığında, SUVmax ve Ki-67 ekspresyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, orta kuvvette bir korelasyon saptandı. Ek olarak memedeki primer tümöre ait SUVmax değeri ile östrojen reseptör pozitifliği ve progesteron reseptör pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Triple-pozitif olanlarda SUVmax değerleri ortalaması da yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç:

Mevcut çalışmamıza göre, SUVmax ile, Ki-67 ekspresyon düzeyi arasındaki korelasyon orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak daha homojen gruplar ve daha çok hasta sayısı ile yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Ki-67, SUVmax

Tam Metin (İngilizce)