Özgün Araştırma

Meme Kanserinde Aksilla Metastazini Etkileyen Prediktif Faktörler

10.4274/haseki.galenos.2019.4983

  • Suat Benek
  • Cihad Tatar

Gönderim Tarihi: 12.01.2019 Kabul Tarihi: 11.02.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):356-361

Amaç:

Aksiller lenf nodülü metastazının (ALNM) tanı anındaki durumu, meme kanseri olan hastaların genel ve hastalıksız sağkalımı için en önemli prognostik faktörlerden biri olarak kabul edilmiştir. ALNM riski taşıyan meme kanseri hastalarının belirlenmesi, tedavi planı için önemlidir. Bu çalışmamızın amacı meme kanserinde aksiller lenf nodu tutulumunu etkileyen faktörleri gereksiz diseksiyon yapılan hasta grubunu belirlemek idi.

Yöntemler:

Meme kanseri nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 131 meme kanseri hastanın immünohistokimyasal ve patolojik özellikleri retrospektif olarak incelenerek kaydedildi.

Bulgular:

ALNM hastaların %60’ında (n=79) saptanmıştır. Univariate analizde histolojik grade, tümör boyutu, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, HER2 pozitifliği ve geniş intraduktal bileşen ALNM için yüksek riskli bulundu. Multivariate analizde, artmış tümör boyutu (OR: 0,2, p<0,030) ve lenfovasküler invazyon varlığı (OR: 0,2, p<0,001), pozitif ALNM için bağımsız faktörler olarak bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızda lenfovasküler invazyon varlığı, artmış tümör boyutu, aksiller lenf nodu tutulumu için bağımsız prediktif faktörler olarak bulundu. Univariate analizde histolojik grade, tümör boyutu, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, HER2 pozitifliği ve geniş intraduktal bileşen ALNM için yüksek riskli bulundu. Bu faktörleri taşıyan hastalar, lenf nodu tutulumu için daha yüksek risk grubuna dahil edilebilir, ancak aksiller lenf nodu disseksiyonu için karar vermede yardımcı olabilecek faktörleri tanımlamak için daha fazla veri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aksilla, meme, kanser, lenf nodu

Tam Metin (İngilizce)