Özgün Araştırma

Mastaljinin Etiyolojisinin Saptanmasında Elektromiyografik Bulguların Önemi

10.4274/haseki.galenos.2018.4644

  • Cemal Kaya
  • Ufuk Oğuz İdiz
  • Emre Bozkurt
  • Nevin Pazarcı
  • Mert Tanal
  • Mehmet Mihmanlı

Gönderim Tarihi: 29.08.2018 Kabul Tarihi: 18.12.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):240-244

Amaç:

Mastaljinin etiyolojisi tam olarak ortaya konulmamıştır. Periyodik olmayan tek taraflı mastalji hastalarında pektoralis majör kasının elektromiyografik ölçümleri ile mastalji arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Meme cerrahisi polikliniğine tek taraflı periyodik olmayan mastalji şikayeti ile başvuran ve en az 1 aydır aralıklı veya devamlı mastalji şikayeti olan 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, aile hikayesi, menarş yaşı, beden kitle indeksleri, fizik muayene bulguları, meme ultrasonografisi ve mamografi bulguları ile sağ-sol pektoralis majör kasının elektromiyografi amplitüt, latens ve kutanöz sessiz periyotları kayıt edildi.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 43,3 (20-65) yıl; 22 (71%) hastanın sol, dokuz (29%) hastanın ise sağ mastalji şikayeti olduğu saptandı. Hastaların 23’ünün (74,1%) beden kitle indeksi ≥25 kg/m2 olarak saptandı. On bir hastanın sağ ve sol memesinde boyut farkı saptandı. Mastalji olan ve olmayan taraftaki pektoralis majör kasının elektromiyografi sonuçları karşılaştırıldı, amplitüt ve rezistans parametreleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Mastalji olan taraf anlamlı oranda daha yüksek kutanöz sessiz periyot değerine sahipti.

Sonuç:

Uzamış kutanöz sessiz periyot bulgusu tek taraflı mastaljinin santral sinir sisteminin ağrı düzenleme mekanizması ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mastalji, EMG, pektoralis majör, kutanöz sessiz periyot

Tam Metin (İngilizce)