Olgu Sunumu

Maligniteyi Taklit Eden Primer Pulmoner Aktinomikoz Olgusu

10.4274/haseki.43153

  • Pınar Mutlu
  • Nihal Arzu Mirici
  • Merve İlçin Güven

Gönderim Tarihi: 28.05.2017 Kabul Tarihi: 05.09.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):74-77

Primer pulmoner aktinomikoz (PPA) tanısı klinik ve radyolojik olarak diğer enfeksiyonlara ve malign hastalıklara benzediği için pratikte hala önemli bir sorundur. Olgular ancak histopatolojik olarak tanı alabilmektedir. Altmış yedi yaşında erkek hasta iki aydır süren öksürük ve hemoptizi yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede özellik yoktu. Akciğer grafisinde sol hemitoraks orta zonda nonhomojen dansite artımı saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde hipodens kitle saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde kitlede malign karakterde hipermetabolik tutulum mevcuttu. Transtorasik ince iğne biyopsisi ile hastaya pulmoner aktinomikoz tanısı kondu. Bu olgu sunumunda malignite şüphesi olan hastaların predispozan risk faktörleri varlığında, ayırıcı tanısında PPA da bulunması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aktinomikosiz,pulmoner,malignite

Tam Metin (İngilizce)