Özgün Araştırma

Laparoskopik Radikal ve Basit Nefrektomi Sonrası Oluşan Komplikasyonların Claven-dindo Sınıflamasına Göre Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2019.4817

  • Recep Eryılmaz
  • Rahmi Aslan
  • Kerem Taken
  • Mustafa Güneş

Gönderim Tarihi: 21.11.2018 Kabul Tarihi: 12.02.2019 Med Bull Haseki 2019;57(3):262-266

Amaç:

Bu yazımızda laparoskopik radikal ve basit nefrektomi sonrası oluşan komplikasyonları karşılatırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Yerel etik onamı alındıktan sonra kliniğiniğimizde transperitoneal laparoskopik nefrektomi yapılan ve 64’ü basit 34’ü radikal olmak üzere toplam 98 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Komplikasyonlar için Clavien-Dindo sınıflaması kullanıldı. Hastaların tümüne standart bir şekilde Veres iğnesi ile batına giriş yapılıp, karbondioksit basıncı 18 mmHg olacak şekilde pnömoperitoneum oluşturuldu. İntraabdominal karbondioksit basıncı 18 mmHg iken 3 adet 10’luk trokar ve daha sonra ihtiyaç olması halinde bir adet 5’lik trokar girildi. Cerrahi esnasında laparoskopik makas ve ligasure ile çalışıldı.

Bulgular:

Laparoskopik basit nefrektomi yapılan hastaların yaş ortalaması 38,8±18,43 ve laparoskopik radikal nefrektomi yapılan hastaların yaş ortalaması 55,76±14,75 idi. Laparoskopik basit nefrektomilerde, Laparoskopik basit nefrektomi yapılan hastaların yaş ortalaması 38,8±18,43 ve laparoskopik radikal nefrektomi yapılan hastaların yaş ortalaması 55,76±14,75 idi.Laparoskopik basit nefrektomilerde, ortalama operasyon süresi 119,55±43,58. Radikal nefrektomilerde ise 152,94±40,23 idi. LBN yapılan hastaların beşinde postop minör komplikasyon (bir hastada ateş, dört hastada bulantı, kusma) gelişti. Ayrıca LBN yapılan bir hastamız postop exitus oldu. Radikal nefrektomi yapılan beş hastada minör komplikasyon (iki hastada ateş, hastada bulantı kusma, bir hastada ileus) gelişti.

Sonuç:

Laparoskopik radikal nefrektomi sonrası oluşan komplikasyon, laparoskopik basit nefrektomi sonrası oluşan komplikasyon oranına göre istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Basit nefrektomi, radikal nefrektomi, komplikasyon

Tam Metin (İngilizce)