Özgün Araştırma

Kronik Omuz Ağrısında Subakromiyal Enjeksiyon ve Supraskapular Sinir Bloğunun Etkinliğinin Karşılaştırılması

10.4274/haseki.galenos.2020.5892

  • Gonca Sağlam
  • Fatma Başak Demir
  • Berrin Hüner
  • Ömer Kuru

Gönderim Tarihi: 14.01.2020 Kabul Tarihi: 21.10.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):435-440

Amaç:

Omuz ağrısında lokal enjeksiyonlar sık kullanılmalarına rağmen önceki çalışmaların çelişkili sonuçları olmuştur. Bu çalışmada, kronik omuz ağrısında supraskapular sinir bloğu (SSB) ve subakromiyal steroid enjeksiyonun (SSE) ağrı düzeyleri, yaşam kalitesi, fonksiyonel durum ve uyku kalitesi üzerine olan etkilerini değerlendirme ve karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya kronik omuz ağrısı olan 60 hasta dahil edildi. Otuz hastaya SSE, 30 hastaya SSB uygulandı. Enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası birinci hafta, birinci ve üçüncü ay muayeneleri kayıt edildi. Her kontrolde görsel analog ölçeği ile ağrı şiddeti, omuz ağrı ve disabilite ölçeği ile omuz fonksiyonları, Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ile uyku kaliteleri ve sağlık değerlendirme anketi ile yaşam kalitesi değerlendirildi.

Bulgular:

Ağrı ve tüm klinik parametreler açısından enjeksiyon sonrası ilk hafta itibariyle iki grupta da istatistiksel olarak önemli iyileşme gözlendi, ancak iki grup arası fark izlenmedi.

Sonuç:

Kronik omuz ağrısında SSB veya SSE egzersizle kombine edildiğinde önemli oranda ağrıyı azaltır, omuz fonksiyonlarını, uyku ve yaşam kalitesini arttırır.

Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, subakromiyal enjeksiyon, supraskapular sinir bloğu, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)