Olgu Sunumu

Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti

10.4274/haseki.2023

  • Mehmet Mustafa Can

Gönderim Tarihi: 01.08.2014 Kabul Tarihi: 09.09.2014 Med Bull Haseki 2015;53(1):107-109

Bodalek açıklığından çıkan difagragmatik hernilerin erişkinlerde sıklığı azdır. Çocuklarda respiratuvar stres sendromu olarak komplike olabilse de yaşamın son dönemlerine kadar asemptomatik seyredebilir. Atresklerotik süreç normal popülasyondan farklı seyretmese de damarların giriş şekli, ters açılanması, arterin izleyiş yönü ve darlık lezyonları gibi anjiyografik karakteristikleri biraz daha farklıdır. Biz bu olguda konjenital difagragmatik herni yüzünden kalbi göğsün sağ tarafına doğru yer değiştiren hastada yapılan perkütan koroner işlemini anlattık.

Anahtar Kelimeler: Bodalek herni, anjiyoplasti

Tam Metin (İngilizce)