Özgün Araştırma

Karaciğer Kist Hidatik Hastalığının Perkütan Tedavisi Sonrasında, Kistin İnaktif Formuna Dönüşüm Süresi ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler

10.4274/haseki.galenos.2020.5897

  • Bekir Turgut
  • Fatih Öncü

Gönderim Tarihi: 15.01.2020 Kabul Tarihi: 07.04.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):286-292

Amaç:

Bu çalışmanın amacı karaciğer kist hidatik hastalığının perkütan tedavi sonrasında kist inaktivasyon süresini ve bu süreci etkileyebilecek faktörleri değerlendirmektir.

Yöntemler:

Takip ultrasonografi raporları değerlendirildi ve kist inaktivasyon kriterleri belirlendi. Tedavi öncesinde yapılmış olan ultrasonografi raporları taranarak kist tipi, kist boyutu ve lokalizasyonu listelendi. Uygulanan perkütan tedavi türü, kist içeriğinden gelen aspirat özelliği, komplikasyonlar, kateterizasyon süresi listelendi. Perkütan tedavi uygulama zamanından inaktif forma dönüşünceye kadar geçen süre, inaktivasyon süresi olarak tanımlandı. Ultrasonografi takip süresi, kistin son kontroldeki boyutu, inaktivasyon süresi kayıt edildi.

Bulgular:

Toplamda 116 hasta verileri çalışmaya dahil edildi. Tedavi sonrası ortalama takip süresi 1003,95±293,23 gün olmuştur. Ortalama inaktivasyon süresi 420,99±221,18 gün oldu. Tedavi öncesi kist boyutuna kıyasla inaktive olmuş kistlerde boyut anlamlı olarak azalmaktadır (p=0,001). Kist boyutu ile kateterizasyon süresi arasında pozitif bir korelasyon gözlendi (p=0,0001). Kateterizasyon süresi arttıkça inaktivasyon süresi azaldı (p=0,001). Komplikasyon gelişen hasta grubunda inaktivasyon süresinde anlamlı olarak azalma oldu (p=0,008).

Sonuç:

Perkütan tedavi sonrasında komplikasyon gelişen veya kateterizasyonun daha uzun süre olduğu hastalarda kist inaktivasyon süresi kısalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, hidatik hastalık, hidatik kist, kistik ekinokokuz

Tam Metin (İngilizce)