Derleme

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Peritoneal Ultrafiltrasyonun Yeri

10.4274/haseki.81894

  • Tuba Elif Şenel
  • Egemen Cebeci
  • Savaş Öztürk

Gönderim Tarihi: 24.09.2017 Kabul Tarihi: 28.09.2017 Med Bull Haseki 2017;55(3):165-174

Kardiyorenal sendrom (KRS), kalp ve böbrek fonksiyon bozukluklarının birlikte bulunduğu, farklı klinik tabloları yansıtabilen genel bir terimdir. Kalp yetmezliği (KY) ve KRS’de rol oynayan temel patogenetik mekanizmalar; nörohumoral adaptasyon, sağ ventriküler dilatasyon, ventriküler disfonksiyon ve sistemik enflamasyondur. Süregelen bu faktörler renal parankimde fokal ve segmental glomerüloskleroza, tübülointerstisyel fibrozise neden olmaktadır. KY tedavisinde geleneksel yaklaşımlardan olan tuz ve suyun kısıtlanması, sigaranın bırakılması yanında kullanılan medikal tedavilerin başlıcaları diüretikler, renin-anjiyotensin-aldosteron sistem inhibitörleri, beta blokerler ve vasodilatatörlerdir. Diüretik kullanımı ile ortaya çıkabilecek başlıca problem ise diüretik direncidir. Diüretik direnci olan KY hastalarında fazla sıvının ultrafiltrasyon ile uzaklaştırılmasında iki renal replasman tedavisi öne çıkmaktadır ki bunlar, ekstrakorporeal ultrafiltrasyon ve periton diyalizidir (PD). Bu derlemede KY tedavisinde iki ultrafiltrasyon modalitesinden özellikle peritonel ultrafiltrasyon (PUF) tartışılmıştır. PUF ile ilgili başlıca çalışmalar ve PUF’un KY tedavisindeki avantajları irdelenmiştir. Bunun yanı sıra PD’nin glomerüler filtrasyon hızı, hastane yatışı ve mortalite üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak PD, standart tedavilere iyi yanıt vermeyen, sık hastaneye yatış gerektiren KY hastalarında kardiyak volüm yükünü azaltmakta kullanılabilecek ucuz, pratik, uygun bir alternatif tedavidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyorenal sendrom,kalp yetmezliği,periton diyalizi,ultrafiltrasyon

Tam Metin (İngilizce)