Özgün Araştırma

Quercus coccifera L. Ekstresinin Random Patern Deri Flebi Nekrozu Üzerine Etkisi

10.4274/haseki.galenos.2018.4533

  • Erkan Orhan
  • İlsun Özkaya Aka
  • Merve Yüzbaşıoğlu
  • Burçin Yavuz
  • Erem Bilensoy
  • Ayşe Kuruüzüm Uz

Gönderim Tarihi: 08.07.2018 Kabul Tarihi: 25.12.2018 Med Bull Haseki 2019;57(3):249-254

Amaç:

İskemi-reperfüzyon hasarı önemli bir flep kaybı nedenidir. Bu çalışmada antioksidan ve antiinflamatuvar aktivitesi olduğu bilinen Quercus coccifera ekstresinin flep yaşayabilirliği üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Yöntemler:

On sekiz Wistar cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanların sırt bölgesinde 9x3 cm’lik random patern deri flebi kaldırıldı ve daha sonra flep tekrar aynı yere iade edildi. Daha sonra ratlar üç gruba ayrıldı. Grup 2’deki sıçanların sırtlarına günde bir defa 2 cc nitrofurazon krem, grup 3’teki sıçanların sırtına ise günde bir defa 2 cc Q. coccifera ektresi uygulandı. Grup 1’deki sıçanlara flep cerrahisi dışında bir işlem yapılmadı. Flep cerrahisinden 7 gün sonra fleplerdeki nekroz miktarı hesaplandı ve doku örnekleri alınarak histopatolojik inceleme yapıldı.

Bulgular:

Grup 1’de ortalama nekroz miktarı %44,1, grup 2’de %42,5 ve grup 3’de %21,8 olarak hesaplandı. Grup 3’deki nekroz miktarı, grup 1 ve grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde az olduğu tespit edildi (p<0,001, p<0,001). Nötrofil skoru da grup 3 ‘de, grup 1 ve grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde az bulundu. (p=0,002 ve p=0,002).

Sonuç:

Q. coccifera ekstresi uygulanması ile fleplerdeki nekroz miktarı azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Quercus coccifera L., nekroz, deri flebi

Tam Metin (İngilizce)