Özgün Araştırma

İntraoperatif Motor Uyarılmış Potansiyel Eldesi İçin Uyarı Eşiği

10.4274/haseki.galenos.2019.5436

  • Emine Taşkıran
  • Dilek Akyüz

Gönderim Tarihi: 16.06.2019 Kabul Tarihi: 08.10.2019 Med Bull Haseki 2020;58(2):118-121

Amaç:

İntraoperatif nörofizyolojik monitorizasyon (İOM) nörolojik kötüleşme riski olan cerrahilerde artan sıklıkta kullanılmaktadır. İntraoperatif nörofizyolojik testlerden biri olan motor uyarılmış potansiyeller (MUP) intraoperatif olarak motor fonksiyonları değerlendirir. Birçok anestetik ajan nöronal uyarılabilirliği değiştirdiği için nörofizyolojik kayıtlar üzerine negatif etki gösterir. Amacımız, spinal cerrahide başlangıç kayıtlarda MUP uyarım eşiğine volatil ve intravenöz (propofol + remifentanil) anestezikleri içeren anestezik metodların etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

2016-2018 yılları arasında IOM eşliğinde spinal cerrahi için opere edilen rastgele 50 hasta (29 erkek ve 21 kadın; 21-85 yaş) retrospektif değerlendirme için çalışmaya alındı. Elektriksel uyarım için çoklu uyarım (6-9 uyarım) tekniği kullanıldı.

Bulgular:

Sabit voltaj uyarımda uyarım eşiği için gruplar arasında istatiksel anlamlı farklılık saptandı. Volatil anestezik ile kas MUP eldesi için gereken uyarım eşiği TIVA grubundan daha yüksekti (Mann-Whitney U testi, p<0,005).

Sonuç:

Total intravenöz anestezi daha düşük uyarım eşiğinde kas MUP eldesi için volatil anesteziğe daha üstün gözükmektedir. Ek olarak, TIVA proksimal ve distal kasların hepsinde daha kolay MUP eldesi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Volatil, total intravenöz anestezi, motor uyarılmış potansiyel, voltaj uyarım eşiği

Tam Metin (İngilizce)