Özgün Araştırma

İnterstisyel Sistit/Mesane Ağrısı Sendromu Deneysel Modellerinde Proliferasyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.galenos.2020.5683

  • Rashad Sholan

Gönderim Tarihi: 19.10.2019 Kabul Tarihi: 29.01.2020 Med Bull Haseki 2020;58(2):162-168

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, interstisyel sistit/mesane ağrısı (IC/BPS) sendromu deneysel modellerine sahip hayvanlarda sinir büyüme faktörü (NGF) ve epidermal büyüme faktörü (EGF) düzeylerini belirlemek ve aralarındaki ilişkileri tespit etmektir.

Yöntemler:

Modelleme yöntemlerine bağlı olarak altı gruba ayrılan beyaz Yeni Zelanda dişi tavşanlarında IC/BPS modellemesi yapıldı. Sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü ELISA yöntemi ile kanda ve idrarda belirlendi. Göstergeler arasındaki korelasyon Pearson katsayısı ile hesaplandı.

Bulgular:

Tüm deney gruplarındaki hayvanlarda sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü konsantrasyonunda bir artış tespit edildi; Kan ve idrarda bu faktörlerin anlamlı derecede yüksek olduğu, idrarın mesanenin submukoz tabakasına katılmasıyla toksik bir modelde tespit edildi. Sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü arasındaki korelasyon 14 gün artma eğilimindeydi. Bu göstergeler arasında hayvanların idrarında %70 alkol solüsyonunun oluşturduğu IC/BPS ile güçlü bir korelasyon vardı (p<0,01). Bu göstergeler arasında kuvvetli bir korelasyon, protamin sülfat uygulaması ile yaratılan IC/BPS’li hayvanların kanında ve toksik modeli olan hayvanlarda gözlendi (p<0,01).

Sonuç:

Proliferasyon belirteçlerinde artış, kronik enflamasyon süreci ve idrar toksisitesinden kaynaklanıyor olabilir. Sinir büyüme faktörü ile epidermal büyüme faktörü arasında bir korelasyonun varlığı ve hastalık ilerledikçe güçlenmesi proliferasyon süreçlerinde bir artışa işaret eder. Proliferasyon belirteçlerinin belirlenmesi, tanı kriterleri ve IC/BPS’nin izlenmesi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnterstisyel sistit/mesane ağrısı sendromu, proliferasyon, sinir büyüme faktörü, korelasyon, epidermal büyüme faktörü, hayvan modelleri, deneysel model

Tam Metin (İngilizce)