Özgün Araştırma

İnterlökin-4 VNTR Polimorfizminin Dismenore Gelişimindeki Rolü

10.4274/haseki.galenos.2020.6162

  • Mehmet Esen
  • Ayşe Feyda Nursal
  • Esra Duman
  • Serbülent Yiğit

Gönderim Tarihi: 05.05.2020 Kabul Tarihi: 23.07.2020 Med Bull Haseki 2020;58(4):364-369

Amaç:

Primer dismenore (PD), acil servise kabul edilen genç kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıklar arasındadır. Bazı sonuçlar sitokinlerin PD patogenezinde rol oynadığını göstermiştir. Bir sitokin olan interlökin-4 (IL-4), birçok biyolojik fonksiyonları düzenler. Bu çalışmanın amacı, IL-4 değişken ardışık tekrar sayılı (VNTR) varyantı ile PD’ye yatkınlık arasındaki olası ilişkiyi incelemektir.

Yöntemler:

Bu çalışma prospektif bir kohort çalışma tasarımına dayanmaktadır. Acil Servis’e 01.12.2018-01.12.2019 tarihleri arasında başvuran toplam 120 PD hastası ve 116 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. IL-4 VNTR varyantının genotiplemesi polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) analizi ile belirlendi. Analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar açısından değerlendirildi.

Bulgular:

IL-4 VNTR varyantı için P1/P1, P1/P2 ve P2/P2 genotiplerinin prevalansı sırasıyla PD hastalarında %1,72, %34,4 ve %63,7 ve kontrol grubunda %0,8, %26,6, %72,5 idi. IL-4 VNTR varyantının genotiplerinin dağılımı ve alel frekansları gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık göstermedi.

Sonuç:

Bu araştırma IL-4 VNTR ve dismenore arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. Bu çalışmanın verileri, IL-4 VNTR varyantı ile PD riski arasındaki ilişkiyi desteklememiştir.

Anahtar Kelimeler: Dismenore, interlökin-4, VNTR, PZR

Tam Metin (İngilizce)