Özgün Araştırma

İleri ve Çok İleri Anne Yaşı Gebeliklerinin Perinatal Sonuçları

10.4274/haseki.galenos.2019.5003

  • Burcu Dinçgez Çakmak
  • Betül Dündar
  • Ülkü Ayşe Türker

Gönderim Tarihi: 11.01.2019 Kabul Tarihi: 18.02.2019 Med Bull Haseki 2019;57(4):366-371

Amaç:

İleri ve çok ileri anne yaşı gebelikleri (İAY, ÇİAY) artmış perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Çalışmamızda, 35 yaşın altındaki ve üzerindeki gebeliklerin ve ayrıca İAY, ÇİAY’nin perinatal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya Haziran 2016 ve Aralık 2017 tarihinde kliniğimizde takip edilen ve doğumu gerçekleştirilen 1202 hasta dahil edildi. Çalışma grubu ≥35 yaşındaki 632 gebeden ve kontrol grubu <35 yaşındaki 570 gebeden oluşmaktaydı. Hasta grubu da 35-40 yaş arasındaki gebeler (n=495) ve 40 yaşın üzerindeki gebeler (n=137) olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, doğum özellikleri ve perinatal sonuçları medikal dosyalarından kaydedildi. Perinatal sonuçlar hasta ve kontrol grubu arasında ve ayrıca alt gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Gestasyonel diyabet (p<0,001), preeklampsi (p<0,001), plasenta previa (p=0,03) ve intrauterin fetal ölüm (p<0,001) ileri maternal yaş grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha sıktı. Alt grup analizinde, sezaryen oranı daha yüksek iken (p<0,001), benzer şekilde intrauterin fetal ölüm (p=0.04), plasenta previa (p<0,001), preeklampsi (p<0,001) ve gestasyonel diyabet (p<0,001) de çok ileri anne yaşı grubunda, ileri anne yaşı grubundan daha sık olarak tespit edildi.

Sonuç:

İAY, ÇİAY’de olumsuz perinatal sonuçlar daha sık görülmektedir. Antenatal dönemde bu hastaların yakın takibinin bu olumsuz sonuçlardan korunmada ve perinatal mortalite ve morbidite artışını önlemede kritik rolü olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İleri anne yaşı, çok ileri anne yaşı, perinatal sonuçlar

Tam Metin (İngilizce)