Özgün Araştırma

İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Non-melanom Deri Kanseri Verileri: Milas Yöresi

10.4274/haseki.54264

  • Şenay Ağırgöl
  • Korkut Bozkurt

Gönderim Tarihi: 19.08.2017 Kabul Tarihi: 07.04.2017 Med Bull Haseki 2017;55(4):269-273

Amaç

Bu çalışmada Milas yöresinde görülen non-melanoma deri kanseri (NMDK) hastalarından devlet hastanesine başvuranların demografik özellikleri, tümör lokalizasyonu ve histopatolojisi ile tümörlerin rekürrens sıklığı çalışıldı.

Yöntemler

Çalışmada 2011-2014 yılları arasında; dermatoloji kliniğinde görülen 120 NMDK tanılı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, alkol ve sigara kullanımı, mesleği, Fitzpatrick deri tipi (FT), lezyonların lokalizasyonu, tümör histopatolojisi ile rekürrens sıklığı değerlendirilerek istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular

Hastaların başvuru sırasındaki yaş ortalaması 65,2 olarak bulundu. Erkek ve kadın oranı eşitti ve bazal hücreli karsinom (BHK) hastalarında kadın sayısı, skuamöz hücreli kanser hastalarında erkek sayısı fazla idi. Lezyonların %88,3’ü baş-boyun bölgesinde görüldü. En yaygın lokalizasyon burun olup (%19,7) bunu göz ve kulak çevresi izledi. Hastaların %70,8’i FT 1 ve 2, %70 hasta açık renk göze sahipti. Beş hastada birden fazla lezyon vardı ve hastaların 12 tanesinde rekürrens görüldü. En sık karşılaşılan histopatolojik tip nodüler olup bunu infiltratif ve yüzeyel yayılan BHK izledi. Hastalarımızın neredeyse hepsi tarım ile aktif uğraşan bireylerdi.

Sonuç

Üç yıllık takipte ilçenin ikinci basamak sağlık kuruluşunda tespit edilen olguların sıklığının ve rekürrensin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Deri kanserleri sıklığının ve tedavisinin bu bölge için önemli bir sağlık problemi olduğunu ve koruyucu önlemler alınmazsa bunun artacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Non-melanom deri kanserleri,Milas,bazal hücreli karsinom,skuamoz hücreli karsinom

Tam Metin (İngilizce)