Özgün Araştırma

İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin ve Serum İskemi Modifiye Albümin Düzeylerinin Kontrastla İlişkili Böbrek Hasarının Erken Tanısında Öngördürücü Değeri

10.4274/haseki.galenos.2020.5847

  • Ziya Apaydın
  • Alparslan Kılıç
  • Berkay Ekici
  • Aycan Fahri Erkan
  • Sedat Özdemir
  • Ali Kemal Oğuz

Gönderim Tarihi: 31.12.2019 Kabul Tarihi: 21.02.2020 Med Bull Haseki 2020;58(3):234-239

Amaç:

Serum iskemi modifiye albümin (İMA) ve idrar nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) gibi biyobelirteçler kontrastla ilişkili böbrek hasarının erken tanısında umut vadetmektedirler. Bu çalışmanın amacı serum kreatinin düzeyleri normal olup koroner anjiyografi yapılan hastalarda idrar NGAL ve serum İMA düzeylerinin kontrastla ilişkili böbrek hasarının erken teşhisinde kullanılabilecekleri hipotezini araştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya elektif koroner anjiyografi (KAG) uygulanan 78 hasta alındı. KAG’den önce ve 6 saat sonra ölçülen idrar NGAL ve serum IMA değerleri, KAG’den önce ve 48 saat sonra ölçülen kreatinin değerleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

İdrar NGAL ve serum IMA değerlerinin başlangıç ve 6. saat değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p<0,001). Başlangıç ve 48. saat serum kreatinin değerleri arasında anlamlı fark izlenmedi (p=0,081). Ek olarak, işlem öncesi ve 6. saat NGAL ve İMA düzeyleri arasında pozitif korelasyon izlendi (sırasıyla r=0,277, p=0,014; r=0,407 ve p<0,001).

Sonuç:

Çalışmamızda, kontrastla ilişkili böbrek hasarının teşhisinde kullanılan serum kreatinin değerlerinde bir artış olmadan üriner NGAL ve serum IMA düzeylerinde anlamlı artış izlendi. Serum kreatinin ile karşılaştırıldığında, idrar NGAL ve serum IMA, kontrastla ilişkili böbrek hasarını tahmin etmek için erken ve hassas bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin, iskemi modifiye albümin, kontrastla ilişkili böbrek hasarı

Tam Metin (İngilizce)