Özgün Araştırma

Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan 10-14 Haftalık Gebelerde Maternal Serum PAAP-A ve hCG Seviyelerinin Değerlendirilmesi

10.4274/haseki.galenos.2020.6499

  • Anıl Turhan Çakır
  • Ahmet Birtan Boran

Gönderim Tarihi: 25.08.2020 Kabul Tarihi: 01.11.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):465-469

Amaç:

Araştırmamızdaki amacımız hiperemezis gravidarum ile ilk trimester maternal serum hamilelikle ilişkili plazma protein- A (PAPP-A) ve insan koryonik gonadotropin (hCG) seviyeleri arasındaki ilişkiyi saptamaktadır. Bu çalışma olgu-kontrol çalışması olarak planlandı.

Yöntemler:

Çalışma grubu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hiperemezis gravidarum tanısı alan 10-14 haftalık 54 gebeden oluşmaktayken, kontrol grubu ise normal gebelik takibi için polikliniğe başvuran, herhangi bir şikayeti olmayan 10-14 haftalık 54 gebeden oluşmaktadır. Tiroit uyarıcı hormon, serbest T3, serbest T4, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, PAPP-A, hCG değerleri ve yaşları retrospektif olarak dosyalardan taranıp karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışma grubundaki gebelerin kontrol grubu ile kıyaslandığında daha yüksek hCG değerlerine sahip olduğu gözlendi. Kontrol grubunda hCG ortalaması 1,10±0,569 iken çalışma grubunda 1,55±1,140 idi (p<0.05). Kontrol grubunda PAPP-A değerleri ortalaması 1,00±0,611 iken çalışma grubunda 1,36±0,887 idi (p<0.05).

Sonuç:

Yüksek PAPP-A ve hCG seviyeleri hiperemezis gravidarum ile ilişkilidir. Hiperemezis gravidarum patogenezinde PAPP-A’nın rolünü açıklamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, koryonik gonadotropin, hiperemezis gravidarum

Tam Metin (İngilizce)